Afdrukken

Talentlijnen

We bieden sport en spel, taal en lezen, techniek en ICT, cultuur (beeldende vorming, dans, drama, muziek), gezond­heid en milieu. Daarvoor komen medewerkers van diverse organisaties naar onze school, zoals van het Koorenhuis, Zebra Welzijn, DAK Kindercentra en de Dienst Openbare Bibliotheek Den Haag. We hebben gekozen voor een structureel aanbod met leerlijnen in talentlijnen. De activiteiten zijn gericht op competenties waar de kinderen in de maatschappij veel aan hebben.

Talentenlijnen


Kunst
 • Muziekinstrument bespelen, koor
 • Theater
 • Dans
 • Beeldende kunst
 • Foto/film/video
 • Cultuureducatie
Sport

Taal
 • Vreemde talen,
 • taalklas,
 • schoolkrant,
 • kinderpersbureau,
 • huiswerkbegeleiding
ICT
 • Digitaal rijbewijs,
 • digitale prentenboeken,
 • Powerpoint,
 • website
Natuur en techniek/gezond
 • Dierenclubs,
 • EHBO,
 • techniek,
 • milieu-educatie,
 • koken

De kinderen van de middenbouw (groepen 3 t/m 5) komen door een breed en gestructureerd aanbod in aanraking met de vijf verschillende talentlijnen. Dit is een verplicht aanbod. Kinderen mogen in deze fase niet kiezen. Vanaf groep 5 gaat de tweede fase in. In deze zogenaamde verdiepingsfase kunnen de kinderen zich verder bekwamen in competenties waarin ze verder willen. De activiteiten kennen een langere cursusduur. In de laatste fase, de ontwikkelingsfase, kunnen de kinderen een jaarcursus volgen. In de laatste twee fasen zijn de eigenaar van hun eigen leerproces. Ze mogen dan zelf keuzes maken.

De talentperiode wordt steeds afgesloten met een open week. We stimuleren de ouders om actief een bijdrage te leveren, bijvoorbeeld door mee te helpen tijdens het cursusaanbod, zelf cursussen te verzorgen of zitting te nemen in een ouderpanel dat als klankbordgroep voor de Wereldtalentenschool functioneert. Ouders krijgen tijdens de rapportgesprekken de portfolio- en talentenpaspoorten van hun kinderen te zien.

De Wereldtalentenschool hebben we sinds 2008 in fasen ingevoerd en wordt verweven met de Brede Buurtschool Plus, waar we over enige tijd deel van uitmaken. Voorheen kwamen de kinderen om 8.30 uur op school, gingen tussen de middag naar huis of naar de overblijf en waren om 15.00 uur klaar. De Wereldtalentenschool heeft daar vanaf 2008 zes uur per week na de oorspronkelijke eindtijd aan toe­gevoegd: na 15.00 uur kregen de kinderen sport, culturele activiteiten en andere WTS-vakken. Vanaf het schooljaar 2010-2011 zijn de uren voor WTS-vakken met de oorspronkelijke lestijden gemengd. Het leren is daardoor afwissel­ender en uitdagender.